Zasady zakupów

1. Postanowienia ogólne

Internetowy sklep www.kardosklep.pl prowadzony jest przez: ELEKTRA KARDO s.c. J.A. Karpiesiuk ul. Produkcyjna 59/1,15-680 Białystok, NIP: 542-101-78-74, nr wpisu do ewidencji: 71772, 59557 – zwanym dalej Sprzedawcą.

 • 2. Warunki składania i realizacji zamówień
 1. Sklep internetowy służy do dokonywania zakupów produktów /zwanych dalej towarem/ prezentowanych na stronie www.kardosklep.pl za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna /zwana dalej Konsumentem/ oraz podmioty gospodarcze mające nadany NIP.
 3. Zamówienia towaru można składać wyłącznie po zalogowaniu się w panelu Klienta i pełnej aktywacji konta. Aktywacji należy dokonać klikając na podany w e-mailu link.
 4. Zamówienia złożone po godz.17.00 oraz w dniach wolnych od pracy będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym. Sprzedawca odmawia przyjęcia zamówienia w przypadku gdy formularz zamówienia zostanie błędnie lub tylko częściowo wypełniony.
 5. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje wyłącznie po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę. Potwierdzenie to Sprzedawca prześle Klientowi w okresie 2 dni roboczych.
 6. Wszystkie ceny są wyrażone są w polskich złotych i są cenami BRUTTO (z VAT 23%). Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to sytuacji gdy nastąpiło potwierdzenie zamówienia i wpłacenie przez Kupującego ceny towaru lub zaliczki.
 7. Zawarcie umowy sprzedaży towaru /zwana dalej umową/ następuje w dniu wpłacenia pełnej należności Sprzedawcy za towar, a w przypadku zapłaty “za pobraniem” w dniu otrzymania przez Sprzedawcę kwoty wartości zamówienia.
 8. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży. W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.
 • 3. Warunki dostarczenia towaru
 1. Towar jest dostarczany pod adres wskazany przez Kupującego na terenie Polski za pośrednictwem firmy spedycyjnej.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się wysłać zamówiony przez Klienta towar w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia:

a/ otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty za towar wraz z kosztami przesyłki (jeżeli są należne) w przypadku płatności z góry,

b/ przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta przypadku płatności za pobraniem.

 1. Cena towaru uwidoczniona przy produkcie nie zawiera kosztów dostarczenia towaru do Kupującego. Koszt ten jest wskazany przy opisie towaru. Nie dotyczy to towaru zaznaczonego „Dostawa Gratis”. Tak oznaczony towar jest dostarczany do Kupującego bez zapłaty kosztów dostarczenia.
 2. Wysyłka standardowo dostarczana jest w ciągu 1-2 dni roboczych licząc od daty nadania. Przy powyższych terminach nie uwzględnia się sobót, niedziel i dni wolnych od pracy. W przypadku gdy nie ma możliwości dostarczenia zamówionego towaru w terminie ustalonym w potwierdzeniu zamówienia, Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje Kupującego o przewidywanym nowym terminie dostarczenia. W razie braku akceptacji nowego terminu dostarczenia towaru zamówienie nie będzie realizowane zaś wszelkie wpłaty Kupującego zostaną mu zwrócone niezwłocznie.
 • 4. Warunki dokonania zapłaty za towar
 1. Zapłata Sprzedawcy ceny towaru oraz kosztu jego dostarczenia może nastąpić za pomocą przelewu bankowego i przekazu pocztowego / płatność z góry/ lub “za pobraniem”.
 2. Zapłata “za pobraniem” jest możliwa wyłącznie przez Konsumentów
 3. W przypadku zapłaty za towar przy odbiorze za pobraniem oprócz kosztu przesyłki doliczana jest również opłata manipulacyjna (zgodnie z cennikiem firmy spedycyjnej
 4. Cenę za zamówiony towar należy wpłacać na poniższe konto: ELEKTRA KARDO s.c.  BPSA CENTRUM GIRO 98 1320 1537 3034 7904 2000 0001. W tytule płatności należy wpisać imię i nazwisko/nazwę firmy osoby zamawiającej oraz numer zamówienia.
 • 5. Zwroty towaru – odstąpienie od umowy
 1. Konsument może odstąpić od umowy (tj. zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny) w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy , a w przypadku gdy umowa obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien w wyznaczonym w terminie określonym w pkt. 1 złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy kierując je na adres: Elektra Kardo s.c., ul. Produkcyjna 59/1, 15-680 Białystok. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy następuje wyłącznie w formie pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na załączonym na końcu Regulaminu formularzu, przy czym skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe. Do zachowania terminu do odstąpienia o umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu 14 dni na wskazany powyżej adres Sprzedawcy. Przed skorzystaniem z prawa odstąpienia od umowy należy zapoznać się pouczeniem zamieszczonym na końcu Regulaminu.
 3. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest /poza przesłaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy / zwrócić towar na adres: Elektra Kardo s.c., ul. Produkcyjna 59/1, 15-680 Białystok. niezwłocznie , jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem tego terminu. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem towaru).
 4. Z zastrzeżeniem § 5 pkt 6 i 7 , Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwrócić Konsumentowi uiszczoną cenę za towar wraz z kosztami dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie). Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku stwierdzenia korzystania z towaru w sposób sprzeczny z w/w okolicznościami , w ramach odpowiedzialności Konsumenta dokona odpowiedniego obniżenia ceny towaru podlegającej zwrotowi na rzecz Konsumenta.
 7. Zwrotu towaru powinien być dokonany w całości wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do towaru, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Konsumenta a także w oryginalnym opakowaniu.
 8. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od umowy należy kierować do Elektra Kardo s.c.: za pośrednictwem poczty na adres: Elektra Kardo s.c., ul. Produkcyjna 59/1, 15-680 Białystok .
 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów , których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami oraz w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa.
 • 6. Reklamacje
 1. Zakupiony przez Konsumenta towar jest objęty 2-letnią odpowiedzialnością Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.
 2. Podczas odbioru towaru, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki. Jeżeli przesyłka nosi ślady wcześniejszego otwarcia lub zniszczenia zawartości, Kupujący winien sprawdzić ją w obecności przewoźnika firmy spedycyjnej.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane jedynie na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej.
 4. Reklamacja musi być złożona na piśmie i przesłana na nasz adres (e-mailem, faksem lub listem) wraz z dokładnym opisem wady.
 5. O stanowisku Sprzedawcy w zakresie przyjętej reklamacji Klient jest niezwłocznie informowany pisemnie.
 6. Po rozpoznaniu i uwzględnieniu reklamacji koszty przesłania nieuszkodzonego towaru pokrywa Sprzedawca. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Klient zostanie obciążony kosztami przesyłki reklamowanego towaru.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni roboczych od daty jej zgłoszenia.
 • 7. Ochrona danych osobowych
 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Wypełnienie formularza zamówienia z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji zamówienia. Wykorzystywane one są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r art 43 ust. 1 ustawy). Nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom gospodarczym. Nie są wykorzystywane do żadnych celów marketingowych (np. newsletter).
 3. Dane Klienta są poufne i nie będą ujawniane i udostępniane osobom trzecim.
 4. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia. W tym celu należy wysłać wniosek w formie elektronicznej bądź  pisemnie z określoną dyspozycją na adres Sprzedawcy.
 • 8. Postanowienia końcowe
 1. Jesteśmy, aby pomóc Państwu przy dokonywaniu zakupów, aby udzielić szczegółowych informacji na temat produktu, którym jesteście Państwo zainteresowani. Nasz personel rozwieje ewentualne wątpliwości oraz doradzi w doborze optymalnego produktu dla Państwa. .
 2. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego w szczególności: kodeksu Cywilnego – Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 roku (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.): dla umów sprzedaży zawartych od 25.12.2014 z konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Składając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 4. Wzór odstąpienia od umowy przez Konsumenta zawiera załącznik do Regulaminu.
 5. Prawa podmiotów gospodarczych przy zawieraniu umów sprzedaży z wykorzystaniem sklepu internetowego określają przepisy Kodeksu Cywilnego.


POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpenia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Elektra Kardo s.c., ul. Produkcyjna 59/1, 15-680 Białystok o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpenia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz na adres Elektra Kardo s.c., ul. Produkcyjna 59/1, 15-680 Białystok niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik do Regulaminu

                                                                                                                                                      Miejscowość ………………….data…………………


                                                                                                                                                                                          ELEKTRA KARDO S.C.

                                                                                                                                                                                                     Produkcyjna 59/1

                                                                                                                                                                                                      15-680 Białystok


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) :

– data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– adres konsumenta(-ów)

– podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).

                                                                                                                                                                                               …………………………………..

                                                                                                                                                                                                      data i podpis